Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för Samarbetsbolaget

Vi är ett företag som ägs av Syrene Hägelmark och Patrick Gruczkun. Tillsammans hjälps vi åt att följa upp och utveckla kvaliteten i de uppdrag vi gör både enskilt och gemensamt. Att leverera god kvalitet är grunden för att vi ska få fortsatt förtroende från våra kunder. Kvalitetssäkring och kvalitetsarbete har därför hög prioritet i vårt arbete. Kundens upplevda kvalitet är alltid vårt fokus. Vi strävar efter att skapa utbildningar, rutiner och bemötande som stärker detta.

Kvalitetsmål

Målsättningen för Samarbetsbolaget är att vid alla tillfällen bistå kunden i varje enskilt uppdrag, att leverera en tjänst av hög kvalitet i rätt tid och till överenskommet pris.

Vår strävan är att genom lyhördhet, effektivitet och hög service alltid ställa vår uppdragsgivare i centrum. För att lyckas med detta fortbildar vi oss ständigt för att fortsätta ligga i framkant inom våra respektive områden. Vi gör också kontinuerligt uppdrag gemensamt och i olika kombinationer för att lära av varandra. Det pågår en löpande dialog för att utveckla våra koncept och metoder.

Organisation

Samarbetsbolaget bygger på den enskilda konsultens ansvar och arbete. Varje konsult ska vara delaktig i utvecklingen av vår kvalitet. När vi tar in extern hjälp i vårt genomförande samarbetar vi med konsulter med lång erfarenhet och goda referenser inom sitt område.

I det konkreta arbetet är det den enskilda konsulten som har det yttersta ansvaret för alla projekt som den personen leder. I samråd med sina samarbetskonsulter/underkonsulter säkerställs att rätt arbetsmetoder, rutiner och tidsplanering används. Varje utbildningsuppdrag har en ansvarig konsult som ska se till att utbildningen lever upp till våra gemensamma mål och krav.

Offerter och avtal

Före tecknandet av bindande avtal går vi noggrant igenom kontraktet, alltid minst två konsulter tillsammans. Oklarheter som uppdagas skall alltid rapporteras till beställaren i avsikt att minska det fria tolkningsutrymmet i offertunderlaget och för att undvika missförstånd. I detta sammanhang skall vi säkerställa att olika krav är väl definierade och dokumenterade. Vi bekräftar skriftligen även muntliga överenskommelser. Allt som framkommit vid kontraktsgenomgången skall dokumenteras.

Vid avtal har vi som målsättning att följa beställarens önskemål om särskilda krav avseende kvalitetskontroller och dokumentation.

Samarbetande konsulter och underkonsulter

Alla konsulter Samarbetsbolaget arbetar med håller hög kvalitet och har samtliga mycket goda referenser. Vid anlitande av underkonsulter utifrån ansvarar Samarbetsbolaget för att de lever upp till våra kvalitetskrav och givetvis också till beställarens krav. Vi använder alltid underkonsulter med lång erfarenhet och goda referenser. I varje anbud, avtal och eller offert specificeras vilka konsulter som kommer att vara delaktiga i uppdraget.

Dokumenthantering

Alla offerter och avtal hos Samarbetsbolaget arkiveras så att Samarbetsbolagets konsulter och dess kunder ska kunna komma åt denna dokumentation. Arkivering av dokument tar hänsyn till kundens krav såväl vad gäller etiska riktlinjer, konfidens och lagringstid. Vi är måna om att säkerställa aktuell backup av all elektroniskt lagrad dokumentation.

Utbildning

Som utbildningsföretag är löpande fortbildning helt centralt för våra konsulter. Vi uppdaterar oss kontinuerligt för att ligga i framkant inom våra respektive områden.