När ni söker inspiration

Ibland är det inte en utbildning man söker utan en "knuff i rätt riktning". Ett inspirerande inspel till en personaldag eller konferens som sätter ord temat man ska avhandla eller ger ett nytt perspektiv på en fråga man arbetat med under en längre tid.
shutterstock_195092651

Förtroendefullt samarbete

En utbildning i konflikthantering, självkännedom och förhandlingsteknik.Olösta och outtalade konflikter är det som mer än något annat påverkar organisationer och skapar ineffektivitet i verksamheter samt skapar stress i det mänskliga samspelet.

Programmet bygger på unika kombinationer av hårda och mjuka metoder. Den hårda delen grundar sig på intressebaserad problemlösning. Metoden är den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes”. Den mjuka delen bygger på Will Schultz, FIRO teori och hans program The Human Element®. Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram som bygger på lång erfarenhet och gedigen forskning.

Samarbetets fyra steg

Är medarbetarnas samarbete centralt för din organisations framgång? Utmanas ni ibland av krävande kunder? Skulle ni tjäna på att ha ett positivare och effektivare samarbetsklimat?

Kursen ger deltagarna konkreta och praktiskt användbara verktyg för att förebygga och hantera konflikter. Vi kombinerar enklare teoretiska modeller med praktiska övningar om att hur vi kommunicerar effektivt, agerar konstruktiv i svåra möten och bidrar till ett positivt och inkluderande arbetsplatsklimat.

Den modell för konflikter som vi tagit fram och använder oss av delar in konflikter i fyra olika typer. Beroende på uppdragets fokus går vi igen dem alla grundligt alternativt fokuserar mer på en eller ett par av dem.

shutterstock_195123065
shutterstock_183147242

Medling

Medling är en stegvis process där en opartisk tredje part underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse.

Med hjälp av medlaren utforskar man först bakgrunden till den uppkomna situationen. Viktigt här är att alla parter får berätta sin historia och känner sig hörda av övriga parter. Först när alla känner sig förstådda går man vidare för att titta på vad som kan förändras för att komma förbi den konfliktsituation man befinner sig i.

Konfliktvägledning

Konfliktvägledning är ett alternativ till medling när endast en av parterna vill ta tag i konflikten.

Konfliktvägledning består av ett eller flera möten där syftet är att hjälpa klienten att bättre förstå konflikten, dess dynamik och sitt eget bidrag till den. Det handlar om att stärka klientens aktörskap så att hen kan agera medvetet och konstruktivt.

Oavsett hur du lever ditt liv kommer konflikter att vara ett återkommande inslag. Du kan inte bestämma hur andra ska hantera dem. Du kan däremot fundera över, utveckla och förbättra din egen förmåga att hantera konflikterna.
shutterstock_190865222