Medling

Medling är en stegvis process där en opartisk tredje part underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse.

Med hjälp av medlaren utforskar man först bakgrunden till den uppkomna situationen. Viktigt här är att alla parter får berätta sin historia och känner sig hörda av övriga parter. Först när alla känner sig förstådda går man vidare för att titta på vad som kan förändras för att komma förbi den konfliktsituation man befinner sig i.

De medlingsinsatser vi genomför följer initialt en strukturerad samtalsprocess. Sedan kommer medlingen att se olika ut från fall till fall och som medlare är det viktigt att vara lyhörd för den unika situation som varje medling innebär.

För ökad kvalitet i medlingen genomför vi den företrädelsevis i par, antingen tillsammans inom Samarbetsbolaget eller med en extern kollega som exempelvis företaget Conviva.

Omfattning av medlingsinsatsen bestäms i samråd med kund. Vanligt är 1-3 träffar med konfliktparterna samt eventuellt ett orienterande förmöte.

Välkommen till kostnadsfri konsultation, börja med att höra av dig per telefon eller mail via sidan kontakt.